• الگوی پرداخت حق بیمه عمر
  الگوی پرداخت حق بیمه عمر
 • هفت خوان شناخت بهترین شرکت و طرح بیمه عمر
  هفت خوان شناخت بهترین شرکت و طرح بیمه عمر
 • مزیت های بیمه عمر و سرمایه گذاری
  مزیت های بیمه عمر و سرمایه گذاری
 • معرفی بیمه عمر ساده زمانی
  معرفی بیمه عمر ساده زمانی
 • افتخاری دیگر برای شرکت بیمه پاسارگاد
  افتخاری دیگر برای شرکت بیمه پاسارگاد
 • سقف تعهدات پزشکی
  سقف تعهدات پزشکی بیمه عمر پاسارگاد
 • چرا بیمه عمر پاسارگاد
  مزایای بیمه عمر پاسارگاد
 • چگونه در فروش بیمه توانگر شویم
  چگونه در فروش بیمه توانگر شویم
 • رابطه فوبیای تصمیم گیری با خرید بیمه
  رابطه فوبیای تصمیم گیری با خرید بیمه
 • اینفوگرافی بیمه عمر
  اینفوگرافی بیمه عمر
 • رشد فروش بیمه عمر پاسارگاد
  رشد فروش بیمه عمر پاسارگاد
 • سطح توانگری مالی
  سطح توانگری مالی شرکت های بیمه برای سال ۹۶
 • چک خسارت بیمه عمر پاسارگاد
  چک خسارت بیمه عمر پاسارگاد
 • مهمترین تکنیک های غلبه بر تردید مشتری در هنگام خرید بیمه
  مهمترین تکنیک های غلبه بر تردید مشتری در هنگام خرید بیمه
 • اشتباهات رایج در فروش بیمه به شرکت های بزرگ - قسمت دوم
  اشتباهات رایج در فروش بیمه به شرکت های بزرگ - قسمت دوم
 • اشتباهات رایج در فروش بیمه به شرکت های بزرگ - قسمت اول
  اشتباهات رایج در فروش بیمه به شرکت های بزرگ - قسمت اول
 • مهمترین مشکلات فروش بیمه به شرکت های بزرگ
  مهمترین مشکلات فروش بیمه به شرکت های بزرگ
 • حفظ بازاریاب در نمایندگی بیمه
  تکنیک های حفظ بازاریاب در نمایندگی بیمه - قسمت دوم
 • تکنیک های حفظ بازاریاب در نمایندگی بیمه - قسمت اول
  تکنیک های حفظ بازاریاب در نمایندگی بیمه - قسمت اول
 • چگونه بهترین بازاریاب بیمه را استخدام کنیم  - قسمت دوم
  چگونه بهترین بازاریاب بیمه را استخدام کنیم - قسمت دوم