• برخورداری از منافع بیمه عمر
  برخورداری از منافع بیمه عمر
 • شرایط بیمه سنوات کارکنان و  تعهدات بیمه گر
  شرایط بیمه سنوات کارکنان و  تعهدات بیمه گر
 • تفاوت بین بیمه عمر مدت دار گروهی و فردی
  تفاوت بین بیمه عمر مدت دار گروهی و فردی
 • سرمایه گذاری در بیمه عمر
  منافع حاصل از سرمایه گذاری در بیمه عمر
 • انواع پوشش های اضافی در بیمه عمر (قسمت اول)
  انواع پوشش های اضافی در بیمه عمر (قسمت اول)
 • نحوه پرداخت حق بیمه عمر
  نحوه پرداخت حق بیمه عمر
 • الگوی پرداخت حق بیمه عمر
  الگوی پرداخت حق بیمه عمر
 • هفت خوان شناخت بهترین شرکت و طرح بیمه عمر
  هفت خوان شناخت بهترین شرکت و طرح بیمه عمر
 • مزیت های بیمه عمر و سرمایه گذاری
  مزیت های بیمه عمر و سرمایه گذاری
 • معرفی بیمه عمر ساده زمانی
  معرفی بیمه عمر ساده زمانی
 • افتخاری دیگر برای شرکت بیمه پاسارگاد
  افتخاری دیگر برای شرکت بیمه پاسارگاد
 • سقف تعهدات پزشکی
  سقف تعهدات پزشکی بیمه عمر پاسارگاد
 • چرا بیمه عمر پاسارگاد
  مزایای بیمه عمر پاسارگاد
 • چگونه در فروش بیمه توانگر شویم
  چگونه در فروش بیمه توانگر شویم
 • رابطه فوبیای تصمیم گیری با خرید بیمه
  رابطه فوبیای تصمیم گیری با خرید بیمه
 • اینفوگرافی بیمه عمر
  اینفوگرافی بیمه عمر
 • رشد فروش بیمه عمر پاسارگاد
  رشد فروش بیمه عمر پاسارگاد
 • سطح توانگری مالی
  سطح توانگری مالی شرکت های بیمه برای سال ۹۶
 • چک خسارت بیمه عمر پاسارگاد
  چک خسارت بیمه عمر پاسارگاد
 • مهمترین تکنیک های غلبه بر تردید مشتری در هنگام خرید بیمه
  مهمترین تکنیک های غلبه بر تردید مشتری در هنگام خرید بیمه