حق بیمه ماهیانه ۷۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰۷۴٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۱۷۵٫۸۰۰٫۰۰۰۲۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۴۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰۵۸۰٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۱٫۰۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۵۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰