حق بیمه ماهیانه ۶۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۵۵٫۳۵۰٫۰۰۰۶۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸۳٫۲۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۳۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰۴۹۵٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۹۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۲۹۷٫۶۰۰٫۰۰۰