حق بیمه ماهیانه ۵۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۴۶٫۱۰۰٫۰۰۰۵۳٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۱۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۵۲٫۴۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۳۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰۴۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۷۷۶٫۲۵۰٫۰۰۰۱٫۰۷۸٫۷۰۰٫۰۰۰