حق بیمه ماهیانه ۴۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۹۹٫۷۰۰٫۰۰۰۱۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۲۵۲٫۹۰۰٫۰۰۰۳۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۶۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰۸۶۰٫۴۵۰٫۰۰۰