حق بیمه ماهیانه ۳۲۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۱۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۳۵۹٫۷۰۰٫۰۰۰۴۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۹۷۱٫۹۰۰٫۰۰۰۱٫۱۹۶٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۲٫۴۶۴٫۶۰۰٫۰۰۰۳٫۲۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۶٫۰۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰۸٫۴۵۴٫۶۰۰٫۰۰۰