حق بیمه ماهیانه ۳۰۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۱۰۸٫۸۰۰٫۰۰۰۱۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۳۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰۳۸۸٫۵۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۹۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰۱٫۱۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۲٫۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۵٫۶۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰۷٫۸۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰