حق بیمه ماهیانه ۳۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۹٫۰۰۰٫۰۰۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۷۴٫۶۰۰٫۰۰۰۹۱٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱۸۹٫۲۰۰٫۰۰۰۲۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۴۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰