حق بیمه ماهیانه ۲۸۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۱۰۰٫۷۰۰٫۰۰۰۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۳۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰۳۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۸۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰۱٫۰۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۲٫۱۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۷۸۹٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۵٫۲۰۹٫۲۰۰٫۰۰۰۷٫۲۹۹٫۸۰۰٫۰۰۰