حق بیمه ماهیانه ۲۶۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۹۲٫۹۰۰٫۰۰۱۰۲٫۳۰۰٫۰۰
 در پایان ۱۵ سال۲۸۶٫۲۰۰٫۰۰۰۳۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۷۷۴٫۶۰۰٫۰۰۰۹۵۳٫۲۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱٫۹۶۶٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۵۷۶٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۴٫۸۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰۶٫۷۴۴٫۱۰۰٫۰۰۰