حق بیمه ماهیانه ۲۴۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۸۵٫۲۰۰٫۰۰۰۹۳٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۲۶۲٫۷۰۰٫۰۰۰۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۷۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱٫۸۰۵٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۳۶۵٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۴٫۴۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰۶٫۱۹۱٫۸۰۰٫۰۰۰