حق بیمه ماهیانه ۲۲۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۷۷٫۶۰۰٫۰۰۰۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۲۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰۲۷۷٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۶۴۷٫۷۰۰٫۰۰۰۷۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱٫۶۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰۲٫۱۵۵٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۴٫۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰۵٫۶۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰