حق بیمه ماهیانه ۲۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۵۳٫۵۰۰٫۰۰۰۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال ۱۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰۱۷۷٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال ۳۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰۴۶۵٫۱۰۰٫۰۰۰