حق بیمه ماهیانه ۱۸۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰۶۸٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۱۹۲٫۷۰۰٫۰۰۰۲۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۵۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰۶۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱٫۳۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۷۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۳٫۲۴۶٫۴۰۰٫۰۰۰۴٫۵۴۶٫۷۰۰٫۰۰۰