حق بیمه ماهیانه ۱۶۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰۶۰٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰۹٫۷۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۴۵۹٫۶۰۰٫۰۰۰۵۶۵٫۴۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱٫۱۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۵۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۲٫۸۵۹٫۷۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۴٫۳۰۰٫۰۰۰