حق بیمه ماهیانه ۱۲۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۳۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰۴۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۸۵۴٫۱۰۰٫۰۰۰۱٫۱۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۲٫۰۹۲٫۴۰۰٫۰۰۰۲٫۹۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰