حق بیمه ماهیانه ۱۰۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۹۳٫۴۰۰٫۰۰۰۱۰۸٫۵۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۲۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰۳۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۶۵۰٫۶۰۰٫۰۰۰۸۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۱٫۵۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۲۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰