بیمه عمر زمانی پاسارگاد ؛ مامن ایمن خانواده

نان آور خانواده بودن نه فقط در زمان حیات بلکه بعد از مرگ هم دشوار است. این عقیده بسیاری از سرپرستان خانوار است که روزی خانواده به یک روز کار کردن آن‌ها وابسته است و احتمالا فردی در خانواده وجود ندارد که بعد از مرگشان بتواند نیازمندی اعضا خانواده را رفع کند. این نگرانی تا ابد همراه کسانی است که حتی فوت و مرگ و میر را یک خطر جدی برای معاش خانواده خود می‌دانند. به همین دلیل این بار پاسارگاد با طرح بیمه عمر زمانی قصد دارد مامن ایمن بازماندگان شاغلین حتی بعد از فوت آن‌ها باشد.

برای دسترسی به تمامی اطلاعات بیمه عمر پاسارگاد مانند ثبت نام و… از طریق لینک زیر اقدام کنید

شماره تماس اختصاصی جهت مشاوره قبل از خرید بیمه عمر

۰۲۱-۹۱۰۷۴۷۲۴

ارسال مدارک به شماره ما از طریق واتس آپ و انجام ثبت نام شما به وسیله کارشناسان ما

بررسی  ساز و کار بیمه عمر زمانی

بیمه عمر زمانی تضمینی برای پوشش خسارات ناشی از فوت بیمه‌شده بعد از مرگ او است که به صورت گروهی یا سازمانی توسط بیمه‌گذار به کارکنان اعطا می‌شود.

در این بیمه‌نامه حق بیمه بر اساس سن بیمه‌شده محاسبه می‌شود که به صورت ۲۴ ساعته در تمام نقاط دنیا معتبر است. اما بهره‌مندی از بیمه عمر زمانی پاسارگاد بعد از فوت بیمه‌شده به هر علتی شامل شرایطی خواهد شد که در ادامه بررسی خواهیم کرد. ( دقت داشته باشید که ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا باید ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء برسد. ضمنا در صورت وجود ابهام باید مسئول عقد قرارداد حتما برای رفع ابهام اقدام کند)

 

بیمه عمر زمانی پاسارگاد
بیمه عمر زمانی پاسارگاد

۱-      حداقل سن بیمه شدگان ۱۵ سال و حداکثر آنان ۷۰ سال باید باشد

۲-      در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐم‌ﺘﺮ از ۲۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ. در ﺻﻮرت رؤﯾﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺮم‌های ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن باید ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ لازم را به عمل آورد و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮخ اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ صادر کند و حق بیمه نیز پرداخت شود.

۳-      در ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اعمال نمی‌شود

۴-      پرداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت یک‌جا است

۵-      ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه است

 

بیمه عمر زمانی
بیمه عمر زمانی

ملاحضات صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذار

۱-      ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار باید دارای ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ

۲-      ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ۱۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ  ( در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ۲۰۰ ﻧﻔﺮ است ﺗﮑﻤﯿﻞ فرم‌های ﭘﺰﺷﮑﯽ و ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ )

۳-      ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار( و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨده توسط او) صورت گرفته و توسط ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻌﺒﻪ اﻣﻀﺎ و ﻣﻤﻬﻮر شود

۴-      اﻋﻼم ﻧﺮخ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻘﺪور است.  اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ وجود ندارد

۵-      ﺑﯿﺶ از ۷۰ درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

۶-      ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ‌ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد

بیمه عمر زمانی پاسارگاد
  • بیمه عمر زمانی پاسارگاد
5

خلاصه

بیمه عمر زمانی پاسارگاد تضمینی برای پوشش خسارات ناشی از فوت بیمه‌شده بعد از مرگ او است که به صورت گروهی یا سازمانی توسط بیمه‌گذار به کارکنان اعطا می‌شود