این وب سایت صرفا جنبه آموزشی دارد و برای ثبت نام و خرید بیمه نمی باشد

یک قدم جلوتر با بیمه عمر حادثه پاسارگاد

اطراف ما روزانه این قدرحادثه جورواجور رخ می‌دهد که تقریبا می‌توان با اطمینان گفت حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند. به جز رخدادهای طبیعی نظیر زلزله یا سیل توسعه شهرنشینی و ساخت وسازهای فعال باعث شده است که کشور ما نسبت به وقوع حوادث مستعدترشود. اما مهم‌تر از این موارد حوادث رانندگی، اتفاقات ناگواری که درطول کار رخ می‌دهد یا رخدادهایی است که خود ما در وقوع آن ها نقش نداریم اما همیشه قربانی خسارات آن‌ها هستیم. در واقع زندگی ما بر مدار حوادثی می‌چرخد که هر لحظه زندگی ما را تهدید می‌کنند و ما در مقابل آن‌ها بی سلاح هستیم. با بهره مندی از بیمه عمر حادثه می‌توان یک قدم از این رخدادها جلوتر بود و زندگی خود را در مقابل آن ها ایمن کرد.

این وب سایت صرفا جنبه آموزشی دارد و برای ثبت نام و خرید بیمه نمی باشد

تعریف و شرایط حادثه

در بیمه نامه پاسارگاد حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده شود. برای جبران این حوادث افراد می‌توانند به دو جهت درخواست دریافت بیمه نامه داشته باشند:

۱-      غرامت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی

۲-      غرامت فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی  به همراه هزینه پزشکی و غرامت روزانه

بیمه عمر و حادثه پاسارگاد به دو صورت گروهی یا انفرادی و برای جبران خسارات ازکارافتادگی تا نقص عضو یا فوت قابل دریافت است. بعد از وقوع حوادث مختلف جبران خسارات به صورت پرداخت هزینه‌های درمانی بر عهده بیمه پاسارگاد خواهد بود.

سایر شرایط این بیمه نامه عبارتند از:

۱-      استفاده کننده از سرمایه بیمه درصورت نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه‌های پزشکی شخص بیمه می‌شود.

۲-      پوشش بیمه نامه درتمام مدت ۲۴ ساعت شبانه روز درایران و کلیه مناطق جهان معتبر است.

۳-      چنان چه موارد مذکور دربیمه نامه و یا ملحقاتی که بعدا درصورت لزوم صادر خواهد شد با نظریات بیمه گذار طبق تقاضانامه بیمه مطابقت نداشته باشد بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز ازتاریخ صدور برای اصلاح آن ها درخواست کند.

۴-      اعتبار بیمه نامه ویا ضمایم آن منوط به وصول چک حق بیمه مورد تعهد درسررسید است؛ درغیر این صورت بیمه نامه و یا ضمائم آن برحسب مورد باطل و یا فسخ شده تلقی می‌شود.

۵-      ارائه مدارک از سوی مقامات ذی صلاح نیروی انتظامی که با ذکر ساعت، تاریخ و چگونگی محل وقوع حادثه و ممهور به مهر برابر اصل شده باشد جهت بررسی خسارت ناشی از حادثه مشمول این بیمه نامه ضروری است .

۶-      پوشش خطرات ناشی از حادثه استفاده از موتور سیکلت دنده ای منوط درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی ودرج در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

۷-      مرور زمان دعاوی ناشی از تعهدات بیمه گر ۲ سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه است.

۸-      حداقل سن مشمول بیمه ۱۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام است.

۹-      در بیمه حوادث ذی نفع بیمه نامه می‌تواند فرد بیمه گذار و یا بیمه شده باشد که بسته به نیاز شما مشخصات آنها در بیمه نامه ذکر خواهد شد.

 

بیمه عمر حادثه پاسارگاد
بیمه عمر حادثه پاسارگاد

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات  بیمه عمر حادثه

لازم است قبل از هر چیز با برخی از تعاریف در بیمه عمر حادثه آشنا شوید:

۱-      سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه در صورت مصدومیت (و چنانچه بیمه شده ای در اثر مصدومیت ناشی از حادثه فوت کند) بدون این که چیزی از آن کسر شود تمام و کمال به کسی که نامش در بیمه نامه به عنوان استفاده کننده قید شده است پرداخت می‌شود.

۲-      نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی عبارت است از قطع ، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کارعضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

۳-      هزینه پزشکی عبارت است از هزینه‌هایی که درصورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه ، بیمه شده مستقیماً در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می‌شود.

۴-      غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می‌شود.

شرایط برخورداری از پوشش هزینه پزشکی

هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج درصورت حساب درمانی مربوط و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تأیید بیمه گر هر کدام که کمتر باشد .شرایط پرداخت هزینه‌های پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه پاسارگاد را در ادامه می‌خوانید:

۱-      هزینه پزشکی که بیمه شده ظرف مدت ۲ سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است .

۲-      بیمه گر می‌تواند به تشخیص خود مدارک پزشکی بیمه شده را بررسی کرده و درمورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق به عمل آورد.

۳-      مجموعه حوادثی که ظرف مدت ۷ روز متوالی اتفاق می‌افتد یک حادثه محسوب می‌شوند.

۴-      هزینه مسافرت بیمه شده به منظور معالجه درمواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه در منطقه وقوع حادثه نباشد طبق عرف قابل پرداخت خواهد بود.

 

بیمه عمر حادثه

شرایط  برخورداری از پوشش از کارافتادگی

برخی از تعاریف مرتبط با ازکارافتادگی را که شامل برخورداری از بیمه عمر حادثه می‌شود را می‌خوانید:

  • از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی ویا روحی بیمه شده است که دراثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک بیمه شده را ازانجام وظایف شغلی باز می دارد.
  • غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می‌شود.

شرایط پرداخت غرامت روزانه

۱-      تعهد بیمه گر درمورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه درمدت اعتبار بیمه نامه تحقیق یافته و حداکثر ظرف مدت یکسال ازتاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده شود. بیمه گر پس ازانقضای مدت یادشده هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نامه نخواهد داشت. مبلغ غرامت با تایید پزشک معتمد پرداخت خواهد شد.

۲-      تعهد بیمه گر درخصوص غرامت روزانه از ششمین روز از کار افتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت صد وهشتاد روز ادامه خواهد داشت .

۳-      چنانچه از کارافتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شود تعهد بیمه گر از چهارمین روز از کارافتادگی شروع و به مدت حداکثر همان صد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

 

بیمه عمر حادثه
  • بیمه عمر حادثه
5

خلاصه

بیمه عمر حادثه پاسارگاد !!! با بهره مندی از بیمه عمر حادثه می‌توان یک قدم از این رخدادها جلوتر بود و زندگی خود را در مقابل آن ها ایمن کرد